Ledare:Måste alla kommuner öka invånarantalet?

För snart en månad sedan presenterades Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror för Kalmar län. Länet ökar med 326 personer. Sju av länets kommuner ökar och fem minskar invånarantalet. Diskussioner sätter genast igång i media. Kommunalråden får frågor om situationen i just sin kommun. Nybro är en av kommunerna som precis kravlar sig över strecket och ökar med tre personer. Det är dock väldigt långt kvar till kommunens mål på 25.000 invånare. Idag är man under 20.000 i kommunen.
Är det då självklart att befolkningen i en kommun, i ett län, i Sverige måste öka? Vad är det som eftersträvas? Är det bara den kommunala ekonomin man tar hänsyn till eller spelar miljöfaktorer och trivsel någon roll? Är det självklart att de befintliga invånarna gynnas av en befolkningstillväxt?
Man måste komma ihåg att det kommunala ansvaret, enligt kommunallagen, avser de befintliga invånarna och att kommuner normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna.
Visst är det så att ju starkare befolkningstillväxt du har i en kommun, desto bättre tenderar det ekonomiska resultatet per invånare att vara. Det betyder också att det är svårare att få intäkterna att räcka till i kommuner med minskande folkmängd. Samtidigt ska vi vara medvetna om att politikerna tenderar att bedriva en resurskrävande politik i sin strävan att attrahera och konkurrera om landets invånare.
Det finns alltså en risk att de ekonomiska fördelar som kan uppkomma vid befolkningstillväxt, riskerar att ätas upp av politikernas strävan. Samtidigt är man heller inte beredd att ta risken att använda lånefinansiering i för stor utsträckning om befolkningen minskar.
Det blir då en uppenbar risk att allt färre personer får betala lånen i framtiden. Minskar befolkningen ökar också risken att gjorda investeringar kanske inte kommer att kunna utnyttjas fullt ut.
Det här betyder att viktiga lokala investeringar riskerar att utebli trots att de är viktiga för den lokala utvecklingen. I Sverige innebär denna negativa spiral att ungefär hälften av de svenska kommunerna riskerar att få en allt mer tynande tillvaro om denna utveckling fortsätter.

Nyckeln till utveckling i hela vårt land är fler och livskraftiga småföretag.
Det är dessa småföretag som skapar jobb. Småföretag står för fyra av fem nya jobb. Utan dessa jobbskapare stannar Sverige. Kommuner på landsbygden som lyckas föra en bra politik för småföretagare ökar sysselsättningen och därmed inflyttningen.

Slutsatsen för mig är väldigt enkel.
Större tätorter mår bäst av att minska sin befolkning och landsbygden mår därmed bäst om den ökar något. Då krävs det offensiva och strategiska beslut för att stärka landsbygdens attraktionskraft och dess betydelse för byggandet av det hållbara samhället.
Det är dags att släppa taget om antalet invånare i kommunerna och istället satsa på kvalitet för de befintliga invånarna. Då kommer vi automatiskt att få se en omvänd urbanisering.

 

Urban Eliasson
kandidat för Centerpartiet till Nybro kommunfullmäktige och landstinget i Kalmar län