Ledare: ”Skogen, malmen och varven”

 

”Skogen, malmen och varven”
Dessa tre var min första kontakt med vad som skulle kunna kallas ”näringspolitik” när jag i Åbyskolans mellanstadium på 60-talet lärde mig vad som gjort Sverige till en välfärdsnation. Mycket har hänt sedan dess men i fråga om ”skogen och malmen” kvarstår det faktum att dessa näringar i allra högsta grad bidrar till vår välfärd.

I vår del av landet är det ju framförallt ”skogen” som är synbar och nära, likväl fann jag mig föranledd att under den allmänna motionstiden i år ta upp detta med gruvnäringen, ur ett småländskt perspektiv,

Vi har en lång och framgångsrik historia som gruvnation. Gruvnäringen är en viktig näring för landet och av avgörande betydelse för många orter och flera regioner. Den är också nära sammankopplad med stora delar av vår verkstadsindustri. Sammantaget har 10 000-tals människor sin försörjning i gruv- eller gruvrelaterade näringar.

Jakten på nya mineraler, jordartsmetaller samt även intresse att exploatera gamla fyndigheter har lett till att inmutningar och prospektering nu även sker i vår del av landet där tradition av gruvdrift numera saknas. Av lätt insedda skäl leder därför prospektering av mineral i Småland nästan ofelbart till konflikter mellan markägare/boende och inmutningsföretag.

Av detta skäl skrev jag tillsammans med kollegan Göran Lindell i Jönköping en motion på temat för att en fortsatt utveckling av svensk gruvnäring ska vara möjlig måste markägarens och lokalbefolkningens perspektiv uppmärksammas mycket mer. Detta skulle kunna ske genom att den lokala och regionala demokratiska nivån blir delaktiga tidigt i den undersökningsprocess som pågår i deras närmiljö. Idag är det relativt enkelt att muta in ett område för prospektering av malm etcetera, men därifrån är sedan steget långt till brytning. En översyn av regelverket måste därför göras så att berördas perspektiv stärks. Jag tycker även det finns skäl att se över och förkorta tiden för de tillstånd för undersökningar och provbrytning som ges.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att hålla i minnet att detta med att bryta mineral ur marken är ett engångsuttag och ingen förnyelsebar process. Detta ska balanseras mot att ett hållbart modernt och resurssnålt samhälle är i stort behov av många av de metaller som gruvbranschen producerar.

Anders Åkesson, riksdagsledamot (c)