Ledare: En långsiktigt hållbar välfärd med en sammanhållen vård för äldre

Vi i Centerpartiet strävar efter en välfärd som omfattar och finns tillgänglig för alla, unga och äldre oavsett om man bor i en stad, en mindre tätort eller på landsbygden och som utgår från den enskilda människans behov.
Rätten till självbestämmande och inflytande över den vård och omsorg som ges måste gälla alla. Välfärden ska garantera trygghet och likvärdiga förutsättningar för alla, även om våra behov och önskemål kan se olika ut.
Ett valfrihetssystem är det bästa sättet att garantera en individanpassad vård och omsorg och makt åt den enskilda människan. . I Kalmar är det många som börjar bli otåliga, beslut om LOV finns, både brukare och anhöriga undrar; när blir det verkstad?
När flera olika aktörer konkurrerar med varandra skapas drivkrafter att erbjuda bättre kvalitet, tillgänglighet och valmöjligheter. Givetvis ska välfärden vara gemensamt finansierad via skattsedeln.
Stockholms handelskammare konstaterade i en rapport att välfärdsföretagen kommer att vara avgörande för att klara välfärdens finansiering. Genom att släppa in fler utförare i välfärden skapas
förutsättningar för utveckling av idéer, metoder och kompetensutveckling, som alla är verktyg för att utveckla vården och omsorgen
Hemrehabilitering är ett koncept som finns i Kalmar sedan några år tillbaka, på initiativ av Centerpartiet. Det innebär kort att sjukgymnaster, arbetsterapeuteter, sjuksköterskor, undersköterskor, anhöriga och inte minst vårdtagaren själv kraftsamlar för att rehabilitera så snart personen kommer hem från sjukhuset efter exempelvis ett lårbensbrott. Att intensivträna i sin hemmamiljö har visat sig ge mycket gott resultat, inte minst för människan som får en bättre livskvalitet och ekonomiska vinster för hemtjänsten, när exempelvis en äldre person kan klara exempelvis toalettbesök själv i stället för att få hjälp av hemtjänstpersonalen.
Välfärden ska hålla samma kvalitet i livets alla skeenden. Möjligheten att ha inflytande över sitt eget liv måste gälla såväl unga som gamla. Endast så kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga.
Många kroniskt sjuka äldre hänvisas idag till akutmottagningar. För äldre personer med funktionsnedsättning och symtom som trötthet, yrsel, smärta och ångest kan akutmottagningen göra mer skada än nytta.
Idag är det ungefär 5 procent av befolkningen som nyttjar 50 procent av sjukvårdens resurser. Denna grupp är ofta äldre samt personer med flera olika sjukdomar. Flera olika diagnoser gör att patienten ofta måste vara i kontakt med en rad vårdgivare, som ibland har svårt att koordinera sina insatser. En specialutbildad sjuksköterska som fungerar som en ”vårdcoach” är en modell som tillämpats med framgång på några platser.
Vården omsorgen kring de mest sjuka kan förbättras och bli mer effektiv, så vill jag och Centerpartiet se vården och omsorgen om de äldre.

Ingegerd Petersson