Ledare: Skönt med bekräftelse

Jag är glad över att Hotell- och restaurangfacket nu slutit sig till ledet av aktörer som backar beslutet jag och Centerpartiets drivit och genomfört, att sänka skatten på restaurangtjänster.
Enligt statistik från SCB skapas nu tusentals nya jobb i restaurangbranschen – trots lågkonjunktur. Rapport från statliga Konjunkturinstitutet bekräftar den kraftiga tillväxten av nya jobb i branschen. För de småländska länen handlar det i runda slängar om mer än 500 nya jobb.
Allt detta är bra och en bekräftelse på att politiken att sänka skatten på jobb är rätt. Men nu vill jag gå längre när det gäller att stimulera jobbskapande företag i hela landet.
· Göra det billigare för företag att anställa nya medarbetare genom lägre skatter och avgifter.
· Få företag att våga anställa nya medarbetare genom att göra regler för anställning enklare och mer rättvisa.
· Hjälpa fler att få in en fot i arbetslivet genom riktiga lärlingsjobb med lärlingslön.
· Satsa på bra vägar, järnvägar och bredband i hela landet så att folk kan driva företag var man än bor.
Med fler människor i riktiga arbeten minskar utanförskapet. Det kallar jag för en jobbskaparlinje.

Stoppa borrningarna!
Under senare år har det runt om i världen blivit alltmer vanligt att utvinna gas och olja ur skifferberg. Intressen har nu riktats mot Öland och dess berggrund med mycket skiffer. Här har skett ett antal så kallade inmutningar för att i första läget provborra och i andra läget utvinna framförallt gas, men kanske också olja. Detta är en mycket olycklig utveckling som vi snarast måste få stopp på.
Med ett hållbart energisystem tydligt i sikte är en högst rimlig vision att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle som till 100 procent förses med förnybar energi. Energi fri från kärnkraft och uranbrytning, men också från fossila bränslen. Det betyder att en start av att utvinna fossil gas ur skiffer är ett steg i helt fel riktning och det riskerar att försena en pågående omställning till ett hållbart samhälle.
Min slutsats är att med hänvisning till försiktighetsprincipen ska Sverige snarast införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer. Följaktligen bör planering för att nyttja de inmutningar som redan gjorts på Öland avbrytas.
Till sist:
Vill jag tillönska alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Anders Åkesson